موضوعانواع فعل از نظر زمان درس فارسی

حجم فایل : 398.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
موضوع://انواع فعل (از نظر زمان)
(درس فارسی) بنام خدا صرف فعل(ازمصدر ساختن) ماضی ساده
طرزساخت:بن ماضی+شناسه ماضی استمراری طرز ساخت: می +بن ماضی+شناسه صفت مفعولی +ام- ای –است- ایم – اید – اند
روش ساخت: ماضی بعید طرز ساخت : صفت مفعولی + بودم - بودی – بود – بودیم – بودید- بودند ماضی التزامی طرز ساخت: صفت مفعولی+باشم – باشی- باشد – باشیم- باشید –باشند- مضارع اخباری طرز ساخت: می+بن مضارع+شناسه مضارع التزامی طرز ساخت:ب + بن مضارع + شناسه طرز ساخت:خواه + شناسه+ بن ماضی
آینده پایان...